फाग गीत

फागुन आयो रे

मोहे पिया संग भायो रे

फागुन आयो रे

फागुन आयो रे

हिया ज़ोर लगायो रे

फागुन आयो रे

फागुन आयो रे

उन्हें पास बुलायो रे

फागुन आयो रे

पनिया भरन गई

नदियाँ किनारे(2)

संईयाँ मोसे लिपट

रंग लगायो रे

फागुन आयो रे

मोरी कोरी चुनर

लाल रंगायो रे

फागुन आयो रे

मोरा भोला मन

हिलोरे खायो रे

फागुन आयो रे